PPEFPL


Proiect de mobilitate

Leonardo da VINCI

 

Program: Leonardo da Vinci

Proiect de mobilitate: LLP-LdV/IVT/2011/RO/195

Nume proiect: Pregătire profesională la nivel european în fabricarea produselor din lemn

Perioada desfăşurării: 2011-2012

Perioada mobilităţii profesionale: 22.04.2012-05.05.2012

Finanţare europeană: 42622 EUR

Parteneri externi:

 • VITALIS GmbH – organizaţia intermediară în cadrul proiectului.
 • BTZ-Bildungs und Tehnologiezentrum Borsdorf  organizatia de primire.

Obiective generale:

 • Promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie socio-profesională şi a dezvoltării spiritului antreprenorial;
 • Acumularea de competenţe noi la modulele de stagiu de pregătire practică: tehnologia prelucrarii lemnului cu unelte si dispozitive manuale si cu utilaje specifice
 • Dezvoltarea si perfecţionarea de competenţe profesionale specializate specificate în standardele de pregătire profesională.
 • Deprinderea la elevi a instruirii practice la nivel calitativ ridicat prin asigurarea bazei materiale si logistice in concordanţă cu cerinţele pieţei muncii
 • Perfecţionarea experienţei profesionale prin contactul nemijlocit cu o altă realitate socio-profesională

 Echipa de proiect:

 1. Prof. Vecerzan  Margareta – manager proiect
 2. Contabil Leb Florin – responsabil financiar
 3. Prof. Petraru Olaru Niculina – responsabil  monitorizare proiect
 4. Prof. Bîrsan Emil  – responsabil privind formarea profesională
 5. Prof. Vecerzan Florin – responsabil cu diseminarea şi valorizarea rezultatelor proiectului
 6. Prof. Zgabercea Dana   – responsabil privind pregătirea pedagogică, lingvistică şi  culturală a participanţilor.

Grupul ţintă:

Beneficiarii sunt 15 elevi din clasa a X-a, ciclul inferior al liceului-filieră tehnologică, profil tehnic,  domeniul de pregătire de bază şi generală: Fabricarea produselor din lemn, calificarea profesională: Tâmplar universal.

Selecţia participanţilor:

S-a desfăşurat la nivelul şcolii, prin concurs, în perioada 12-14 decembrie 2011

 •   Concursul  a constat  în 3 probe:
  – 
  Testarea cunoştinţelor lingvistice:  limba engleză şi limba germană
  –  Evaluare competenţe profesionale– probă scrisă  şi probă practică .
  –  Interviu privind abilităţile de comunicare, motivaţia participării şi  aşteptările candidaţilor.
 •   Înscrierea pentru concurs s-a făcut la secretariatul colegiului  în perioada  5 – 9 dec. 2011 prin depunerea unui dosar care trebuia să cuprindă:

–          scrisoare de intenţie

–          CV format Europass

–          acordul scris al părinţilor pentru deplasarea în Germania

–          recomandarea dirigintelui

–          copie după actul de identitate.

 • Criterii de eligibilitate:

–          studii în profil tehnic, calificarea profesională tâmplar universal

–          vârsta 16-17 ani

–       cunoştinţe  limba engleză/limba germană (minim nivel A1).

Beneficiarii proiectului

În urma aplicării procedurii de selecţie menţionată anterior, au fost stabiliţi următorii participanţi la proiect:

 1. Andrei  Mădălina
 2. Aroneasa  Alexandru
 3. Barner  Robert Marian
 4. Cîmpean  Cătălin Răzvan
 5. Diplaş  Alina Mihaela
 6. Forgaci  Gabor Marius
 7. Gaşpar  Lucian Gheorghe
 8. Grecu  Cristian Dragomir
 9. Muti  Darius Dumitru
 10. Niţu  Marius Gavril
 11. Orbu  Ioan Daniel
 12. Oros  Sergiu Casian
 13. Pascu  Cristina Ioana
 14. Simon Gabriel Alexandru
 15. Zlatea  Nicolae Florin

Profesori însoţitori:

 • Bîrsan Emil
 • Petraru Olaru Niculina

Finalizarea proiectului:

            În perioada dinaintea mobilităţii elevii au beneficiat de pregătire profesională, pedagogică, culturală şi lingvistică.

            În timpul stagiului din Germania, participanţii au avut posibilitatea de a-şi forma şi dezvolta competenţe profesionale reale şi avansate în domeniul prelucrării lemnului. Au luat cunoştinţă de Sistemul Dual de învăţământ din Germania care oferă elevilor oportunităţi excelente de-a lungul pregătirii lor profesionale, şansa de a-şi implementa cunoştinţele câştigate în centrele de formare profesională în practica desfăşurată în companii/firme.

Pregătirea practică s-a desfăşurat conform standardelor europene a competenţelor profesionale de prelucrare a lemnului, ceea ce le va permite beneficiarilor posibilitatea de a se perfecţiona în continuare şi a se adapta la exigenţele pieţei europene a forţei de muncă

Elevii au învăţat procedurile de bază de  prelucrare a lemnului, precum şi modul de lucru şi de reglare a utilajelor folosite.

În acelaşi timp, pe lângă pregătirea profesională,  participanţii au beneficiat şi de un program de vizite  culturalela Leipzig, Berlin şi Dresden  prin care s-a urmărit îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în limba germană şi, mai ales, o mai bună înţelegere a culturii germane.

În urma implementarii proiectului elevii au  dobândit satisfacţii profesionale concrete, au  cunoscut o altă civilizaţie si cultură tehnică, economică, socială, care va influenţa benefic pentru viitor mentalitatea lor şi îi va  ajuta să progreseze în continuare. Şi-au  format o opinie despre calităţile profesionale şi morale de care vor trebui să dea dovadă în momentul integrării pe piaţa muncii europene.

Participarea la stagiul de pregătire profesională a fost atestată pentru fieacare beneficiar prin  Certificatul de Mobilitate European/ Europass Mobillity emis de instituţia beneficiară şi semnat de BTZ-Bildungs- und Technologiezentrum Borsdorf. Acest document cu recunoaştere europeană devine parte componenetă a portofoliului educaţional şi profesional al beneficiarilor şi va constitui pentru ei un avantaj în carieră şi mobilitate profesională, sporindu-le şansele de angajare într-o Europă fără graniţe şi cu o mare diversitate culturală.

 

Diseminarea proiectului:

Rezultatele proiectului au fost diseminate printr-o serie de activităţi specifice:
–  prezentări cu suport Power-Point
–  întruniri ale participanţilor la proiect cu elevii de profil tehnic din colegiu

–  prezentarea proiectului în Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie
–  întâlniri formale şi informale cu părinţii şi Consiliul Elevilor
–  prezentarea proiectului colegiilor tehnice din zona Agnita
–  expoziţii şi panouri informative realizate în şcoală

–  publicarea de articole în presa  locală 

Derularea acestui proiect contribuie la creşterea prestigiului şcolii noastre şi  reprezintă un stimulent pentru elevi de a învăţa mai bine pentru ca pe viitor să fie selectaţi în grupul ţintă al unor astfel de proiecte.

ALBUM  FOTO