Proiect PN2058 ACCES SPRE SUCCES

                                                                                                   

    www.eeagrants.ro                                  Acces spre succes PN2058                                 www.frds.ro

Proiect finanațat prin programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor” finanațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Titlul proiectului: ACCES SPRE SUCCES

Cod proiect: PN2058

Perioada de implementare : septembrie 2021 – ianuarie 2024

Beneficiar: Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare (FECID)

Partenerii proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, University of South – Eastern Norway, InnoVius AS

Site-ul proiectului

Prezentare proiect Acces spre succes PN2058

Obiectivul general al proiectului

Program de măsuri integrate pentru creșterea gradului de incluziune socială prin activități educaționale și consiliere pentru 980 copii în situții de risc din județele Sibiu și Mureș.

Obiectivele specifice

O1. Acordarea de servicii educaționale – suport, formale și non-formale, pentru elevi cu vârste între 10-14 ani (elevi în situații de risc de abandon școlar, elevi cu CES, elevi cu risc de integrare)

O2. Implementarea unui program de servicii educaționale de sprijin,  complementare și extracurriculare în școlile asociate din județele  Sibiu, Mureș

O3. Activități  de formare și transfer de cunoștințe Norvegia-România pe teme de servicii educaționale incluzive pentru 60 cadre didactice din județele  Sibiu  și Mureș.

O4. Realizarea de activități de sprijin de tip consiliere pentru 400 părinții elevilor gin grupul țintă din școlie asociate din județele  Sibiu și Mureș

Activitățile proiectului

 1.    Elaborare metodologiei de identificare și monitorizare a elevilor în situație de risc
 2.    Identificarea elevilor în situații de risc și definirea măsurilor de sprijin
 3.    Formare cadre didactice
 4.    Activități de educație formală pentru prevenirea abandonului școlar
 5.    Competiția „Tânărul antreprenor”
 6.    Activități de educație non-formală
 7.    Servicii medicale
 8.   Consiliere parentală
 9.   Informare și publicitate

Grup țintă

Elevii cuprinși în grupul-țintă al proiectului (grup țintă direct) sunt în situația de risc de abandon școlar, cauzată de diverși factori obiectivi, care se intenționează să fie îmbunătățiți prin intermediul proiectului.

Părinții elevilor cuprinși în grupul-țintă al proiectului (grup țintă secundar) trăiesc o realitate dură și anume aceea de a nu putea susține și continua în familie procesul de informare și formare pe care școala îl urmărește prin curricula formală.

Profesorii cuprinși în grupul-țintă al proiectului (grup țintă secundar) își desfășoară activitatea didactică în condiții dezavantajate material, cu elevi care au o situație școlară dificil de abordat din perspectivă psiho-pedagogică.

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul ținta format din elevi (CPPS) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Au domiciliul sau reședința în regiunea Centru
 2. Să fie înscriși în unitatea de învățământ
 3. Să se încadreze în criteriile de grup țintă:
   • Absențe motivate/nemotivate
   • Rezultate școlare slabe
   • Face parte din grup dezavantajat din punct de vedere social, economic, familiar
   • Cu CES
   • Cu probleme emoționale și de integrare

Dosar de înscriere

Pentru fiecare elev pentru care se va identifica necesitatea şi oportunitatea înscrierii în proiect părintele/reprezentantul legal/tutorele va trebui să completeze, cu asistența experților grup țintă (GT) un dosar de înscriere care va conține:

Formular de înregistrare în grupul țintă Anexa 1 A

 1. Declarație CES (nu doar dizabilitate) sau documente aferente
 2. Copie după documente personale:
   • Copie după certificatul de naștere al copilului
   • Copie după carnetul de elev vizat la zi de unitatea școlară
   • Copie după foaie matricolă 2020/2021
   • Copie după cartea de identitate aflata în termen de valabilitate și lizibilă a părintelui/repezentantului legal/tutore (eventual și de pe verso-pentru viza de reședinţa/flotant);
   • Copie certificat handicap/invaliditate/decizie de pensionare, “conform cu originalul”, dacă este cazul, pentru GT copii cu dizabilități, respectiv părinţi/tutori cu dizabilități;
 3. Declarație pe propria răspundere privind apartenența la etnia romă – Anexa 3 – unde este cazul
 4. Declarație – acord prelucrare date cu caracter personal – Anexa 4
 5. Declarație de evitare a dublei finanțări – Anexa 5

Formulare de înregistrare grup țintă elevi

Pentru părinții copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit sprijin și care vor fi membri în grupul țintă secundar dosarul de înscriere în grupul țintă va cuprinde:

 1. Formular de înregistrare în grupul țintă Anexa 1 C
 2. Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea membrilor GT de a accepta măsurile propuse în proiect – Anexa 2 A
 3. Declarație pe propria răspundere privind apartenența la etnia roma (Anexa 3), unde este cazul
 4. Declaraţie-acord prelucrare date cu caracter personal – Anexa 4
 5. Declarație de evitare a dublei finanţări – Anexa 5
 6. Copie dupa documente personale: Copie după cartea de identitate

Formulare pentru părinții copiilor

Criteriile de selecție sunt următoarele:

 1. Respectarea condițiilor de eligibilitate.
 2. Depunerea unui dosar complet și corect completat (toate tipurile de documente specificate la punctul C – Dosarul de înscriere).