Erasmus+ 2021-2022

Erasmus+ este programul de finanțare al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului (2021-2027)

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv 1

Dezvoltarea competențelor profesionale din domeniul textile, electronică automatizări și comerț prin efectuarea stagiilor de pregătire practică în companii europene de profil în vederea facilitării tranziției pe piața muncii.

Obiectiv 2

Dezvoltarea competențelor cheie și a celor transversale cross – curriculare pentru elevi proveniți din medii sociale cu risc de excluziune în contexte de învățare non-formale.

Obiectiv 3

Elaborarea și integrarea unor instrumente curriculare, web 2.0. în pregătirea practică de specialitate, în acord cu noile schimbări de paradigmă intervenite în procesul instructiv-educativ.

 SELECȚIE STAGIARI

Cod de Acreditare VET ERASMUS+ : 2020-1-RO01-KA120-095209

Nr. proiectului: 2021-1-RO01-KA121-VET- 000006257

Beneficiar: LICEUL „AUGUST TREBONIU LAURIAN” din AGNITA

Grant de finanțare148.360,00 EUR

Grup ţintă/ parteneri de primire/ partener intermediar:

– 22 elevi de la calificarea Tehnician designer vestimentar, ciclul inferior al liceului,

clasa a X-a -vor desfășura stagiul în Barcelos, Portugalia

 9 elevi de la calificarea Confecționer produse textile, învățământ profesional de stat,

clasa a X-a vor desfășura stagiul de practică în Barcelos, Portugalia

 14 elevi de la domeniul Electronică Automatizări, învățământ profesional de stat,

clasa a X-a și liceu tehnologic, clasa a XI-a, vor desfășura stagiul de practică în

Granada, Spania

–  2 profesori VET, domeniul Electronică Automatizări, Job Shadowing în Granada, Spania

PERIOADA PLASAMENTULUI

În anul școlar 2021-2022, Liceul va realiza un număr de 45 mobilități pentru elevi și 2 mobilități pentru profesori VET după cum urmează:

Fluxul 1 – Portugalia

Stagiari: 22 elevi + 3 profesori însoțitori

Calificarea: Designer vestimentar

Perioada: 11.04.-29.04.2022

Fluxul 2 – Portugalia

Stagiari: 9 elevi + 1 profesor însoțitor

Calificarea: Confecționer produse textile

Perioada: 20.06.-08.07.2022

Participanți: 4 cadre didactice VET domeniul Agricultură

Fluxul 3 – Spania

Stagiari: 14 elevi + 2 profesori însoțitori

Domeniul: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

Job Shadowing: 2 cadre didactice VET domeniul Electronică Automatizări

Perioada: 29.08.-16.09.2022

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR PENTRU FLUX 1 ȘI FLUX 2

PERIOADA: 13 DECEMBRIE 2021 – 24 DECEMBRIE 2021

  • 13 – 17 decembrie depunerea dosarelor
  • 18 decembrie validarea dosarelor depuse
  • 20 decembrie proba de specialitate
  • 21 decembrie proba orală la limba engleză
  • 22 decembrie interviu (va viza autoprezentarea candidaților, motivație și interes, aptitudini de comunicare)
  • 23 decembrie afișarea rezultatelor înainte de contestație și depunerea eventualelor contestații
  • 24 decembrie afișarea rezultatelor finale